تعبیر خواب حضرت یوسف

تعبیر خواب حضرت یوسف (ع)

تعبیر خواب حضرت یوسف

در تعبیر خواب حضرت یوسف گفته شده است اول باید مشخص شود که چندمین روز از ماه خواب دیده شده است.
اگر اولین روز از ماه باشد خواب کاملا درست است.
اگر در دومین و سومین رو از ماه فرد خواب دیده باشد خواب خوب و درست می باشد.
اگر فرد بیننده خواب در چهارمین و پنجمین روز از ماه خواب دیده باشد خواب او بعد از یکسال تعبیر می شود.
در تعبیر خواب حضرت یوسف دیدن خواب در روزهای ششم، هفتم، هشتم و نهم ماه می تواند خوب و نیکو باشد و تعبیر خوبی داشته باشد.
دیدین خواب در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم نیز همانند روز های گذشته بسیار خوب و نیکو می باشد.
اگر فردی در روزهای سیزدهم و چهاردهم ماه خواب ببیند می توان گفت خواب او در حد وسط قرار دارد نه می توان گفت خوب است نه بد.
همچنین در تعبیر خواب حضرت یوسف گفته شده است  یکی از بهترین خواب ها خواب هایی است که در روز پانزدهم ماه دیده می شوند زیرا بسیار صحیح است و به زودی اتفاق می افتد.
دیدن خواب در روزهای شانزدهم، هفدهم و هجدهم و نوزدهم ماه نیزمی تواند تعبیر خوبی داشته باشد و بسیار صحیح است و به زودی رخ می دهد.
اما خواب دیدن در روزهای بیستم و بیست و یکم برخلاف سایر روزها مناسب نمی باشد و نادرست و باطل است.
اگر فردی در روز بیست و دوم ماه خواب ببیند خواب او کاملا درست و خوب است و به زودی تعبیر می شود.
در تعبیر خواب حضرت یوسف آمده است دیدن خواب  در روزهای بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم و بیست و ششم ماه مناسب نیست و نمی تواند تعبیر مناسبی داشته باشد و بی اثر است.
دیدن خواب در روزهای بیست و هفتم و بیست و هشتم ماه فرد را مایوس کرده اما تعبیری ندارد.
اما دیدن خواب در روزهای بیست و نهم و سی ام ماه بسیار نیکو و خوب می باشد.

بر اساس تعبیر خواب حضرت یوسف (ع)

در تعبیر خواب حضرت یوسف آمده است اگر فردی پیامبران، انبیا و اولیا را در خواب ببیند، سرور، زاهد، مومن و بزرگ می شود.
اگر فردی در خواب خود فرشته ها و ملائک را ببینند با عزت و احترام می شود.
دیدن آفتاب، ماه و ستاره ها نیز می تواند نشان دهنده ی هم صبحتی با افراد که موافق با کلام شما هستند می باشد.
اگر شخصی علما و فضلا را به خواب ببیند تعبیر نیکویی دارد و نعمت  نصیبش می شود.
دیدن خواب سلطان و حاکم در خواب خوب نیست و بیننده خواب باید صدقه بدهد.
در تعبیر خواب حضرت یوسف آمده است دیدن مرده در خواب می تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد، اگر شخصی فردی مرده را در خواب خود ببینند از غم و ناراحتی خلاص شده و زندگی آرامی در انتظار اوست. دریافت هدیه از مرده در خواب نیز می تواند تعبیر خوبی داشته باشد و ببیننده خواب به طور غیر منتظره ای پاداش یا هدیه ای دریافت می کند اما دادن چیزی به مرده در خواب چندان خوب نیست و باید برای رفع بلا صدقه داد.
اگر شخصی فرد مرده ای را در خواب زنده ببیند فردی از اقوام را ملاقات خواهد کرد اما اگر در خواب خود فرد زنده ای را دید که مرده است نباید نگران باشد و تعبیر آن افزایش طول عمر است.

همچنین بخوانید :
تعبیر خواب بچه دار شدن از نظر حضرت یوسف

در تعبیر خواب حضرت یوسف آمده است اگر فردی پیامبران، انبیا و اولیا را در خواب ببیند، سرور، زاهد، مومن و بزرگ می شود.
اگر فردی در خواب خود فرشته ها و ملائک را ببینند با عزت و احترام می شود.
دیدن آفتاب، ماه و ستاره ها نیز می تواند نشان دهنده ی هم صبحتی با افراد که موافق با کلام شما هستند می باشد.
اگر شخصی علما و فضلا را به خواب ببیند تعبیر نیکویی دارد و نعمت  نصیبش می شود.
دیدن خواب سلطان و حاکم در خواب خوب نیست و بیننده خواب باید صدقه بدهد.
در تعبیر خواب حضرت یوسف آمده است دیدن مرده در خواب می تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد، اگر شخصی فردی مرده را در خواب خود ببینند از غم و ناراحتی خلاص شده و زندگی آرامی در انتظار اوست. دریافت هدیه از مرده در خواب نیز می تواند تعبیر خوبی داشته باشد و ببیننده خواب به طور غیر منتظره ای پاداش یا هدیه ای دریافت می کند اما دادن چیزی به مرده در خواب چندان خوب نیست و باید برای رفع بلا صدقه داد.
اگر شخصی فرد مرده ای را در خواب زنده ببیند فردی از اقوام را ملاقات خواهد کرد اما اگر در خواب خود فرد زنده ای را دید که مرده است نباید نگران باشد و تعبیر آن افزایش طول عمر است.

دیدن اذان و اقامه در خواب قوی شدن دین و اعتقادات فرد و افزایش شان و احترام او می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که در حال نماز خواندن و عبادت است به معنی آن است که از غم و اندوه رها شده وآینده خوبی در انتظار او است، در صورتی که فرد ببیننده خواب ببیند که مشغول غسل کردن و وضو گرفتن می باشد توبه کرده و دیگر گناه انجام نمی دهد و دیدن تیمم نمودن در خواب به معنی قرار گرفتن در موقعیت های بسیار عالی و انجام کارهای خیر است.
اگر فردی در خواب خود را مضطرب و پریشان ببیند یا به سفر رفته یا از گناهان خلاص می گردد.
دیدن پادشاهان، بزرگان و وکلا در خواب که بسیار شاد و خرم هستند تعبیر خوبی ندارد و فرد باید صدقه بدهد.
دیدن گریه کردن در خواب با توجه به زمان آن تعبیر متفاوتی دارد. در تعبیر خواب حضرت یوسف اگر فرد این خواب را در شب اول ماه ببیند بعد از سالیان طولانی این خواب برایش تعبیر می شود و او را شاد می کند اما اگرفردی خواب گریه کردن را نزدیک نیمه های شب ببیند ظرف مدت زمان شش ماه خواب او تعبیر می شود در حالی که اگر همین خواب در صبح دیده شود شادی ناشی از آن در همان روز تعبیرمی گردد.
خواندن یا نوشتن قرآن در خواب بسیارخوب است و ببینده خواب به عبادت پروردگار بیشتر روی می آورد و در صورتی که فرد ببیند مشغول طواف است به معنی آن است که رزق و روزی او افزایش می یابد.

دیدن اذان و اقامه در خواب قوی شدن دین و اعتقادات فرد و افزایش شان و احترام او می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که در حال نماز خواندن و عبادت است به معنی آن است که از غم و اندوه رها شده وآینده خوبی در انتظار او است، در صورتی که فرد ببیننده خواب ببیند که مشغول غسل کردن و وضو گرفتن می باشد توبه کرده و دیگر گناه انجام نمی دهد و دیدن تیمم نمودن در خواب به معنی قرار گرفتن در موقعیت های بسیار عالی و انجام کارهای خیر است.
اگر فردی در خواب خود را مضطرب و پریشان ببیند یا به سفر رفته یا از گناهان خلاص می گردد.
دیدن پادشاهان، بزرگان و وکلا در خواب که بسیار شاد و خرم هستند تعبیر خوبی ندارد و فرد باید صدقه بدهد.
دیدن گریه کردن در خواب با توجه به زمان آن تعبیر متفاوتی دارد. در تعبیر خواب حضرت یوسف اگر فرد این خواب را در شب اول ماه ببیند بعد از سالیان طولانی این خواب برایش تعبیر می شود و او را شاد می کند اما اگرفردی خواب گریه کردن را نزدیک نیمه های شب ببیند ظرف مدت زمان شش ماه خواب او تعبیر می شود در حالی که اگر همین خواب در صبح دیده شود شادی ناشی از آن در همان روز تعبیرمی گردد.

همچنین بخوانید :
دیدن مار در خواب به تعبیر حضرت یوسف

خواندن یا نوشتن قرآن در خواب بسیارخوب است و ببینده خواب به عبادت پروردگار بیشتر روی می آورد و در صورتی که فرد ببیند مشغول طواف است به معنی آن است که رزق و روزی او افزایش می یابد.
دیدن بهشت و جهنم در خواب نیز دارای تعابیر متفاوتی است و در صورتی که فرد ببینند در بهشت است مومن و با احترام گردد و به دولت دست یابد اما دیدن جهنم در خواب به معنی ضرر رسیدن به او از طرف بزرگان می باشد. همچنین دیدن پل سراط در خواب نیز بسیار نیکو است  و فرد کارهایش به خوبی پیش خواهد رفت.
دیدن قاضی، عادل، پیش نماز و مانند آن ها نیز در خواب نیکو می باشد و خوشحالی برای فرد به ارمغان می آورد در حالی که دیدن داروغه در خواب چنین نیست و باعث می شود  بیننده خواب مالی را از دست بدهد.

تعبیر خواب حضرت یوسف

دیدن طلا و جواهرات در خواب

در تعبیر خواب حضرت یوسف اگرفردی در خواب ببیند طلا دریافت می کند به معنی آن است که سودی نصیبش خواهد شد. دیدن نقره در خواب نیز همانند طلا خوب است و به معنی دریافت منفعت و احساس خوشحالی و شادی می باشد.
دیدن سایر فلزات در خواب مانند برنج، مس، قلع، سرب و آهن به معنی رنجی است که صاحب خواب می کشد اما پس از آن شادمان می شود.
دیدن سایر جواهرات گران قیمت همچون یاقوت و زمرد و فیروزه بسیار نیکو است و بیننده خواب به مقام و عزت و جایگاه و قدرت و فرزند و نعمت دست می یابد.
در تعبیر خواب حضرت یوسف دیدن مروارید در خواب بر دو وجه است اگر فرد بیننده خواب مرواریدهای ریزی را ببینند به دولت می رسد ضمن آنکه اندوخته ای به او می رسد در حالی که اگر مرواریدهای بزرگ در خواب ببیند ضمن رسیدن به دولت  به عزت و منزلت دست می یابد.
دیدن انگشتر در خواب چه از نوع نقره باشد یا زر بسیار نیکو است و فرد بیننده خواب صاحب عزت و احترام می گردد.

جنگ و دشمنی در خواب

تعبیر خواب حضرت یوسف

در تعبیر خواب حضرت یوسف آمده است دیدن جنگ و دشمنی درخواب موجب شادی صاحب خواب می شود. اگر ببینده خواب ببیند که کارد، تیر و نیزه و غیره در خواب در اختیار دارد شاد و مسرور می گردد و از سوی بزرگان چیزی نصیبش می شود.
دیدن قلعه و اقامتگاه در خواب به معنی رهایی یافتن از غم و اندوه و رسیدن به هدف می باشد.
تعبیر خواب حضرت یوسف دیدن بالاخانه، مناره و یا مکان های بلند در خواب بسیار خوب است و به معنی افزایش عمر فرد و دست یافتن به عزت و دولت می باشد در حالی که اگر فرد بیننده خواب مکانی پست و گود و زمینی شیب دار را ببیند دچار غم و اندوه گردد و در زندگی اش با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

همچنین بخوانید :
آموزش فال چای و تفسیر فال چای

دیدن غلات، خوراکی ها و روغن ها در خواب

دیدن گندم در خواب به معنی افزایش رزق و روزی می باشد.
دیدن جو در خواب به معنی دریافت منفعت از غیب می باشد.
دیدن ارزن در خواب به معنی دریافت روزی از سوی ناکسان است.
دیدن عدس، لوبیا و ماش بسیار نیکو است و موجب افزایش روزی و تندرستی و سلامتی فرد می گردد.
دیدن کرباس، پنبه و ریسمان به معنی دریافت خیر و برکت و عزت و جلال برای فرد می باشد.
دیدن کنجد و کرچنگ در خواب به معنی  پیشرفت در کارها و احساس شادی می باشد.
دیدن روغن گوسفند در  خواب به معنی دریافت سود  و منفعت می باشد این در حالی است که دیدن روغن هایی همچون زیتون، کرچک، بزرگ و .. به معنی کسب رزق و روزی حلال می باشد.
دیدن برنج و چهار مغز در خواب بسیار نیکو است و به معنی بازگشتن از سفر اقوام با شادی در کمال صحت و سلامت می باشد.
دیدن ترب و شلغم در خواب نیز به معنی افزایش رزق و روزی می باشد، همچنین مشاهده ترشیجات و سرکه در خواب نیز از سلامتی و تندرستی خبر می دهد.
دیدن خرما در خواب بسیار خوب است و موجب بالارفتن مرتبه و جایگاه فرد می گردد.
دیدن گوشت در خواب با توجه به خام و پخته بودن آن دو تعبیر متفاوت دارد اگر گوشت خام باشد به معنی کسب روزی حرام و در صورتی که گوشت پخته باشد به معنی کسب روزی حلال است. همچنین مصرف شراب در خواب نیز اشاره به دریافت روزی حرام دارد.
دیدن لبنیات در خواب به معنی دریافت عزت و جلال می باشد.
دیدن انواع ادویه جات در خواب نیز بسیار عالی است  و نشان دهنده خوشحالی و شادمانی می باشد.

دیدن میوه ها در خواب

دیدن انگور سفید در خواب نشان دهنده ی کسب روزی و شادی است. همچنین خربزه و هندوانه و خیار نیز به شادی تعبیر شده اند اما انگور سیاه نشانی از غم و اندوه است و بهتر است فرد ببینده خواب صدقه بدهد.
دیدن سیب، به و انار ترش در خواب نشان از غم و ناراحتی می باشد.
دیدن میوه های خشک شده مثل انجیر و مانند آن به دریافت شادی از سوی دوستان و نزدیکان اشاره دارد.
دیدن انار، سیب و زرد آلو بیانگر رسیدن به خواسته و هدف و داشتن فرزندی نیکو و صالح است.

دیدن شیرینی ها و تنقلات در تعبیر خواب حضرت یوسف
دیدن هر گونه شیرینی در خواب مانند نبات، انگبین و غیره همگی به دریافت عزت و دولت و رسیدن به شادی و کامیابی اشاره دارد.
خوردن شیرینی در خواب نشان از محبوب شدن در بین مردم و همسر خوب می باشد.

همچنین بخوانید :
فال چای سریع
تعبیر خواب حضرت یوسف

دیدن لباس و کیف و کفش

پوشیدن لباس سفید در خواب به معنی دریافت عزت و احترام و محبوب شدن می باشد.
پوشیدن لباس زرد در خواب به معنی بیماری می باشد و لازم است که فرد صدقه دهد.
پوشیدن لباس سیاه در خواب نشان از امنیت می باشد.
پوشیدن لباس کبود در خواب از غم و اندوه خبر می دهد در حالی که اگر لباس آسمانی باشد فرد نزد خلایق محبوب و عزیز می شود.
دیدن لباس تیره رنگ در خواب به معنی وجود درد و سختی به مقدار اندک در زندگی فرد می باشد.
دیدن شستن لباس در خواب به معنی عاری شدن از هر گونه گناه و ناپاکی می باشد و شنیدن و نواختن نی در خواب خبر از شادی و خوشحالی می دهد.
دیدن یا پوشیدن کفش در خواب به معنی زن گرفتن می باشد.
دیدن لباس سوخته در خواب به معنی دیدن ضرر و زیان از سوی بزرگان و حکما می باشد.
اگر فردی ببیند در خواب لباس اش پاره شده و رسوا شده است لازم است صدقه ای بدهد.
دیدن لباس گران قیمت و زربافت نشان از رسیدن به مقام و عزت می باشد.
دیدن تاج، عمامه و کلاه در خواب به معنی رسیدن به دولت و ترفیع درجه می باشد.
افتادن یا به هم خوردن کلاه یا عمامه نشان دهنده ی پایین آمدن از جایگاه و مقام می باشد.

دیدن حیوانات در تعبیر خواب حضرت یوسف

در تعبیر خواب حضرت یوسف آمده است دیدن فیل در خواب نشان دهنده ی دریافت منفعت می باشد و در صورتی که فرد یک فیل مرده را در خواب ببیند به مقام و پادشاهی خواهد رسید.
دیدن اسب در خواب و سوار شدن بر آن به معنی رسیدن به خواسته و حاجت می باشد. اگر فرد تعداد زیادی اسب ببیند زن می گیرد.
دیدن خر در خواب و سوار شدن بر آن به معنی رسیدن به عزت و بزرگی و مقام می باشد.
دیدن شتر در خواب تعابیر متفاوتی دارد اگر فرد در خواب شتری را ببیند به عزت خواهد رسید، در صورتی که بتواند بر آن سوار شود به حاجت و مراد دل می رسد. در صورتی که فرد ببیند نزدیک گردن شتر سواری می کند عمرش طولانی می شود اما اگر نزدیک نزدیک دم شتر قرار گرفته باشد به معنی رسیدن عجل و زمان مرگش می باشد.
دیدن گاو و  گاو میش و گوسفند در خواب در صورتی که چاق باشند نشان دهنده وفور نعمت و ارزانی است حال اگر این گاوها لاغز باشند خبر از قحطی می دهد.
در تعبیر خواب حضرت یوسف آمده است دیدن بز در خواب به معنی رسیدن به دولت و شکوه می باشد و در صورتی که فرد بز کوهی، نخجیر و شکار را در خواب ببیند به عزت و جلال می رسد.
دیدن خرگوش در خواب به معنی به دنیا آمدن فرزند دختر است.
دیدن شیر در خواب از رسیدن به نعمت فراوان و شغلی با عزت خبر می دهد. همچنین دیدن ببر، پلنگ و یوز نیز نشان دهنده شروع شغلی نیکو و پسندیده می باشد.
دیدن حیواناتی مثل خرس و خوک در خواب مناسب نیست و نشان از غم و اندوه است.
سگ و گرگ در خواب به معنی دشمن و گربه به معنی فردی طمع کار و خسیس می باشد.
دیدن موش در خواب بسیار ناگوار است و فرد دچار خسارات فراوانی شده که لازم است صدقه بدهد.
همچنین در تعبیر خواب حضرت یوسف آمده است دیدن حیواناتی مانند شغال و کفتار نیز بسیار ناپسند است و موجب تنگ دستی و ذلت می گردد.
دیدن پرندگانی مانند کبوتر، طوطی، کبک، گنجشک و غیره به معنی سرور و شادی می باشد.
دیدن خروس در خواب به معنی زیاد شدن عقل است.
دیدن زنبور در خواب به معنی رسیدن به هدف می باشد.
دیدن انواع گزنده مانند عقرب و غیره به معنای سرشکستگی و ناکامی است.

همچنین بخوانید :
ویژگی های افراد باهوش

دیدن برف و باران و روشنی در تعبیر خواب حضرت یوسف

در تعبیر خواب حضرت یوسف آمده است دیدن بارش باران در خواب به معنی ارزانی و وفور نعمت برای فرد می باشد.
دیدن برف در خواب نیز نشان دهنده خوشحالی و شادی است و در صورتی که شخصی تگرگ در خواب ببیند سود کمی به دست خواهد آورد.
وجود رعد و برق و صائقه در خواب نشان دهنده  رسیدن خبری خوی و خوش می باشد.
دیدن نور و روشنایی و شمع و چراغ در خواب به معنی گشایش در امور و کارها ورهایی از بند ذلت است.
دیدن تاریکی در خواب از غم و اندوه خبر می دهد در حالی که روشن کردن اجاق یا تنور بیانگر رزق و روزی حلال است.
دیدن آب صاف  در خواب خوب است و فرد به عزت می رسد در حالی که دیدن طوفان موجب پریشانی و تشویش در کارها می گردد.
دیدن آتش بزرگ در خواب به معنی ضرر دیدن است.

سایر موارد در تعبیر خواب حضرت یوسف

در تعبیر خواب حضرت یوسف آمده است دیدن کندن چاه اگر ببینده خواب آب را ببیند نیکو است ولی اگر به آب نرسد فرد دچار ذلت و خواری شده.
اگر شخصی در خواب ببیند دزدی می کند و او را می گیرند آن فرد به زودی عاشق می شود اما در صورتی که او را بزنند  فرد قوی و تنومند خواهد شد.
دیدن روزه گرفتن در خواب بسیار خوب است و به معنی گشاده شدن دری از علوم می باشد.
دیدن گریه و غم در خواب به معنی شادی و سرور است.
دیدن جراحت و زخم و یا یک فرد زخمی در خواب به معنی گرفتاری به قرض می باشد.
دیدن یا خوردن نجاست در خواب به معنی رفتن به راه حرام است.
دیدن و بازی کردن با شطرنج، نرود و قمار در خواب از غم و غصه و گرفتاری خبر می دهد.
تراشیدن محاسن در خواب نیکو است و به معنی توبه و دوری از گناه است.
اگر شخصی در خواب ببیند موهای او سفید شده است به اعتبار و احترام دست می یابد در حالی که برعکس آن موجب ذلیل شدن می شود.
اگر فردی ببیند که مرده است و خاک اش می کنند عمرش طولانی می شود.
بوسیدن مرده در خواب به معنی  دریافت و رسیدن خبری از غیب است.
اگر شخصی در خواب ببیند با مادر خود جماع کرده است به معنی رفتن به سفر حج است و در صورتی که ببیند به لواط پرداخته است دچار خسارت و ضرر و زیان می شود.
اگر فردی ببیند با همسر خود جماع کرده است به معنی آن است که به دولت و مقام می رسد و در صورتی که ببیند با کنیز خود جماع دارد به معنی شادی و نیکی است.
اگر فردی در خواب ببیند که چشم هایش کنده و جدا می شود از زادگاه خود دور خواهد شد و در صورتی که مشاهده کند چشم های خود را از دست داده است و کور شده برادرش میمیرد اما اگر ببیند گوشش بریده شده است به معنی مرگ عمه، خواهر و یا خاله است.
دیدن کشتی، دریا و مانند این ها در خواب به معنی رسیدن به کرامت و عزت می باشد.
اگر شخصی در خواب قلعه، حصار و یا شهر ببینند تمامی مال و ثروت خود را از دست داده و تهی دست می گردد.
دیدن فصل بهار در خواب به معنی بهره مندی از عمر با عزت می باشد و دیدن فصل تابستان به معنی 
عزت و احترام است.  دیدن پاییز در خواب به معنی شادی و نشاط است و زمستان نشان  از غم و اندوه می باشد. 
اگر شخصی مردی را در خواب زن ببیند به معنی آن است که عاجز و ناتوان می شود در حالی که اگر زن را مرد ببیند در زندگی و کارهایش پیشرفت می کند.
اگر شخص در خواب ببیند شبانی می کند به این معنا است به کامیابی می رسد اما اگر ببیند ساربانی می کند به مقام و منصب می رسد
دیدن سر بریده در خواب به معنی از دست دادن مال و ثروت است در حالی که اگر فرد ببیند تاج بر سر می گذارد به معنی رسیدن به دولت و عزت است.
دیدن آسیاب در خواب به معنی آشفتگی و پریشانی می باشد.
دیدن بیماری در خواب نشان از ناخوشی است .
اگر شخصی در خواب ببیند به بالا می رود نشانگر آن است که در کارهایش پیشرفت و ترقی می کند در حالی که اگر ببیند از بالا به زیر می آید دچار شکست و نا امیدی و تنگ دستی می شود.
اگر فردی سیدی را در خواب خود ببیند تعبیرش بخت صالح و نیکو می باشد.
دیدن موذن در خواب به معنی پاکی از گناهان است.
دیدن رشته در خواب به رفتن به سفر و دیار غربت تعبیر شده است.
اگر فرد در خواب ببیند وضو میگیرد یا غسل می کند و طهارت را انجام می دهد بسیار عزیز و محترم می شود.
دیدن اعضای بدن به شکل بریده به پاکی و دوری از گناه تعبیر می شود در حالی که اگر موی سر خود را بلند ببیند خوب نیست و باید صدقه داده شود.
دیدن افتادن دندان در خواب خوب نیست و اگر فرد ببینید دندان های بالایش افتاده است مرگ عزیزان سمت پدری خود را می بیند در حالی که اگر دندان پایینی اش افتاده باشد مرگ عزیزان سمت مادرش را خواهد دید.
دیدن چشم کور در خواب نشان دهنده غم و ناراحتی می باشد و اگر دست بریده خود را ببیند به معنی از دست دادن بردار و پای بریده به معنی از دست دادن خواهر می باشد.
اگر فرد بدن خود را در خواب برهنه ببیند از دست مردم رها و آزاد می شود و در صورتی که سر خود را تراشیده ببیند از غم و غصه رها شده.
اگر فردی در خواب ببیند که حجامت انجام می دهد به مقام و دولت می رسد.

همچنین بخوانید :
تعبیر خواب خرس حضرت یوسف

اشتراک گذاری 

امتیاز شما ؟      ستاره ها از راست به چپ

[ratings]
22 پاسخ
 1. مجید کیانیان گفته:

  سلام من خواب دیدم ک حضرت یوسف لباسشو تنم کرد و بمن گفت دقیق نمیدانم گفت نماز شب یا روز دورکعت بخوان خوب یادم نیست

  پاسخ
  • رضا گفته:

   سلام وقت بخیر خدمت شما من خواب دیدم همسرم با مردی ازدواج کرده که نمی‌شناختم و با آون آقا تو خونه زندگی می‌کنند اما من تو خواب گفتم که هنوز طلاقش ندادم ضمنا بنا به دلایلی مدت هشت ماه هست درگیر طلاق و طلاق کشی هستیم در تعبیر خواب خوندم اما واقعیت این است که معنیش رو نتونستم متوجه بشم لطفا برام تعبیر کنید من ساعت دوتا چهار صبح تاریخ پانزدهم دی ماه خواب دیدم
   باسپاس

   پاسخ
  • شادی حسینی فر گفته:

   سلام.من خواب دیدم اسرا غیب برام آشکار میشد طوری که تو جمع فقط خودم میدیدم.هر انگشتمو که دست میشدم ناگهان یکی از برنامه های خانواده بروی گوشیم ظاهر میشد.در این فیلم میدیدم کرونا از سرما میگذشت بدون این حتی آشنایی بگیره عروسیم بر گذار میشد همه لباس نو میخریدن جمعی شادی میکردن بعد از کشور خارج میشدم بزبان ترکی و انگلیسی حرف مردی با هام حرف میزد یک قسمت زمستان میشد تو برفا یک نفر میمرد بر دوش مردوم بود نمیدانستم کی هست با خودم میگفتم شاید برادرم باشد یه نفر اسوی خدا نمدانم کی بود بهم میگفت تو رتبه خوبی داری که خدا اسرارو برات آشکار کردی یه نفر میگفت خوش بحالت که میدونی کیه میمیری من خیلی احساس رهایی میکردم میگفتم بهر حال الان برام مهم نیست دنیا به هر حال فانی هست دیر یا زود.لطفا تعبیر کنید خیلی پریشانم کرده.

   پاسخ
 2. ﺑﻬﺎﺭ گفته:

  ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ اﻱ ﺑﻮﺩﻡ ﻣﻦ ﻛﻴﻒ ﭘﻮﻝ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩاﺷﺘﻢ و ﺩاﺭﻡ و ﻣﻨﻮ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻮﺩ ﺩاﺷﺘﻢ ﺗﻮﺷﻮ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﻣﻴﮕﺸﺘﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﭼﻴﺰﻱ پﻳﺪﻩ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻳﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﻴﻜﺸﻪ اﻭﻥ ﻓﺮﺩ.ﻭﻟﻲ ﻫﻲ ﺻﺪا ﻣﻴﺪاﺩ ﻭﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻳﻪ ﺟﻮﺭﻱ اﻭﻥ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﺭا ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﻛﺴﻲ ﻧﻒﻫﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺳﻴﺪ و ﻣﻦ ﻧﺎﺭاﺣﺖ ﻳﻮﺩﻡ اﺯ ش ﻛﻪ ﭼﺮا ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﻴﻜﺸﻪ و ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺭاﺯ,ﻛﺸﻴﺪﻡ و ﭘﺸﺘﻤﻮ ﺑﻬﺶ ﻛﺮﺩﻡ و اﻭﻥ اﻭﻣﺪ ﭘﻴﺸﻢ ﺩﺭاﺯ ﻛﺸﻴﺪ ﻭﻟﻲ ﻳﻜﻢ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎﻱ ﻣﻦ اﺯ ﭘﺸﺖ و اﻭﻧﺎ ﺭا اﺯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﮔﺮﺩﻧﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺷﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰﺩﻡ ﻳﻪ ﺟﻮﺭاﻳﻲ اﻳﻦ ﺣﺴﻮ ﺩاﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺩاﺭﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﺷﺘﻲ ﻛﻨﻢ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺗﻮ ﺧﻮاﺏ.ﻭﻟﻲ ﺣﺮﻓﻲ اﺗﻔﺎﻕ ﻧﻴﻮﻓﺘﺎﺩ. ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﺑﻴﺪاﺭﻱ اﻳﺸﻮﻥ ﻣﻨﻮ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻩ. ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﻴﺸﻢ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﻬﻌﺒﻴﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

  پاسخ
  • حسین گفته:

   سلام من خواب دیدم با مادر مرحومم به خواستگاری دختر خانمی مسن زفتیم و من نپسندیدم ایشون را وقتی از منزل بیرون آمدیم اتومبیل مرا دزدیده بودند
   البته من ۴۸ ساله و متاهل می باشم

   پاسخ
 3. محمداصلانی گفته:

  یکی از نزدیکان عزادار شده من در خواب دیدم آن فرد عزادار دو فرزند پسر به دنیا آورده یکی درشت هیکل یکی بسیار ضعیف و ناتوان میشه تعبیرش رو بگید؟
  ویک خواب دیگر دیدم برای عزیزی تخم و مرغ نیمرو میکنم چهار تخم مرغ شکستم دو تاش سفت خونی یکیش لخت آبکی و آخری را که شکستم موجود بسیار ریزی داخل کیسه آبی داخل تابه حرکت میکرد منظور زنده بود لطفا تعبیر خواب هام رو بگید

  پاسخ
 4. نورالله گفته:

  سلام من خواب دیده بودم پسر خاله هایم و دختر خاله هایم و خود خاله ام با من حرف نمی زدند و ناراحت بودند

  پاسخ
 5. Sh گفته:

  سلام من نیمه شعبان از خدا و حضرت مهدی یه چیزی خواستم ،بعد خوابیدن خواب دیدم که از برادر زادم دفاع میکنم به سمتمون همه چی پرت میکردن و من همشو میگرفتم به خودشون برمیگردوندم وآخر سر هم پیروز شدم و برادر زادمو نجات دادم اما بعدش دیدم من رهبر گروهی شدم که در حال جنگیم وفرار تونستیم باز پیروز بشیم دست اونا بهمون نرسید جای تعجب خواب این بود که توی خوابم من حس میکردم طرف امامان هستم و اون گروهی که نجات پیدا کردیم همه پیروان امامان بودن اما نفهمیدم کدوم امام

  پاسخ
 6. کوثرحیدرزاده گفته:

  سلام…
  من بیشتر درخواب هایم میبینم که با قدم زدن در هوا درحال پرواز کردن میشوم امروز درخوابم دیدم که هر چه قدر در خواب قدم میزنم برم بالا فقط ۳۰یا۴۰ سانت میرم بالا هرچقدر تلاش کردم در خواب نتونستم دلیلشو میخام بدونم و این خواب هایم به چه چیزی تعبیرمیشود؟

  پاسخ
 7. حنانه گفته:

  سلام من خواب دیدم حضرت یوسف به خانه مان آمده و به محض اینکه مرا دید در آغوشم گرفت و پیشانی ام را بوسید. من در خواب به شکل نوجوانی 14_13 ساله بودم و ایشان را به شکل یکی از بستگان نزدیکم می دیدم. اما در خواب می دانستم او پیامبر است.کسی می داند تعبیرش چیست؟ من تا به حال چند بار حضرت یوسف را در خواب دیده ام آن هم خوشحال و خندان. اگر کسی می داند جواب دهد لطفا.

  پاسخ
  • سپندا گفته:

   پاسخ به خانم حنانه دیدن پیامبرا در خواب کلا خوبه اینکه شما حضرت یوسفو میبینید احتمالا بر اثر شنیدن داستان ایشان که زیبا بوده و گناه نکرده و با ایمان بوده و این در شما تاثیر زیاد گذاشته ودر شرایطی گناه الود ایشونو الگو قرار دادید واحتمالا ارزوی دیدن ایشونو داشتید و چون ایشون پیامبره و مهربان خداوند ایشونو بهتون نشون داده اما اینکه به شکل یکی از نزدیکان میبینید احتمالا شما ارزوی داشتن همچین مردی رو در زنگیتون داشتید و شاید مردی پاک دامن در اوصاف یوسف پیامبردرخانواده شماست که شمارو بسیار دوست داره مثل پدر و برادر و…ایشونو نادیده گرفتید بهتره خوب دقت کنید که بشناسیدش چون اون به شما ارامش زیادی خواهد داد

   پاسخ
 8. امیرحسین گفته:

  سلام خسته نباشید دیشب خواب دیدم پدر دختری که می‌خوام باهاش ازدواج کنم با پلیس تو پارک جلومو گرفته بودن بعد پدرش منو کتک می‌زد بعد پلیس به دستم دستبند زد داشتن منو میبردن شوهر خالم اومد باهاشون حرف زد پریسا ولم کردن

  پاسخ
 9. عباس گفته:

  سلام.بنده خواب دوستی که سال۷۹شهیدشده بودرودیدم.دریک مراسم دورهمی بودم که یکباره دوستم راداخل مهمانها دیدم که لباس وشلوار سفیدبرتن داشت وخیلی خوش چهره تر بنظرم اومد، تاچشممان به هم افتادهمدیگرو بغل کردیم ومن بشیتر اورا دربغل میفشردم واو رابوس میکردم وبااومیگفتم خیلی دلم هواتو کرده وچراکم به من سرمیزنی؟دراون حالت اصلادوست نداشتم ازش جدابشم.خواهش میکنم تعبیراین خواب رو بیان کنید.ممنون

  پاسخ
 10. مریم گفته:

  سلام من خواب دیدم خواهر شوهرم دوتا دستاش نیستن وقتی ازش پرسیدم که چرا دستات اینجوریه خیلی ناراحت سرشو تکون داد من چون خیلی ناراحت بودم از این موضوع میخواستم به دکتر بگم که دستای منو وصل دستای اون بکنه که از خواب پاشدم
  من خواب و حدود ساعت دو ظهر دیدم و ۹ ماه میشه بگید چه تعبیری داره؟ممنونم

  پاسخ
 11. شهروز گفته:

  با سلام
  من در خواب دیدم شخصی برای کار مرا به شرکتی معرفی میکند و من نامید و ناراحت میشم برادرش میگویید نه به کارخانه معرفی کردیم باز ناامید میشم و ناراحت خارج میشوم دوباره شخصی میاد دفتر مرا صدا میکند میگه من توشرکت خودم بهت حقوق خوب میدم ناامید میشم برمیگزدم

  پاسخ
 12. کبری گفته:

  سلام مادرم من فوت کرده خواب دیدم مادرم وکیل داره ارث ورثه میکنه خودش هم مریض بود درد داشت رفت کنار گریه میکرو من هم رفتم بغل گرفتم گریه کردم ولی اشم در نیومد صبح دیدمزیر سرش متکا گذاشتم دارز کشید

  پاسخ
 13. شیلر گفته:

  من خواب دیدیم کسیو که دوسش دارم و الان دو ساله جدا هستیم دید م تو خواب لبامو بوسید
  چه معنی داره؟ چقد خوب میشه برگرده

  پاسخ
 14. ناشناس گفته:

  سلام من خواب دیدم که مردی حدود 25 تا 30 ساله من رو دزدیده و بهم تجاوز میکنه! و بعد هم گروهی تجاوز میکنن! تعبیرش چیه؟؟

  پاسخ
 15. علی گفته:

  خواب دیدم با شانه ای که خانمی بمن هدیه داده ریشم را شانه میکنم و ریشم میریزد تعبیرش چیست

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.